Regulamin

Regulamin Cmantarza1. Cmentarz jest własnością Parafii św. Ignacego Loyoli w Siemirowicach.
2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Ksiądz Proboszcz ww. Parafii.
3. Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych i odprawiania nabożeństw żałobnych.
4. Wszelkie sprawy cmentarne załatwiamy w biurze parafialnym. Biuro parafialne jest czynne w środy, czwartki i soboty po Mszy św.
5. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk
żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu a także za szkody powstałe na skutek zaniedbania lub zaniechania. 6. Odwiedzający cmentarz powinni zachować się poważnie, stosownie do świętości miejsca.
7. Na cmentarzu nie wolno:
a) chodzić po grobach,
b) zrywać kwiatów, zieleni, gałęzi,
c) palić tytoniu, pić alkoholu, zachowywać się krzykliwie,
d) przyprowadzać zwierząt, np. psów,
e) zaśmiecać terenu,
f) jeździć rowerami,
g) prowadzić działalności handlowej, umieszczać reklam.
8. Śmieci należy segregować: biodegradowalne wrzucamy do kompostownika, odpady
plastikowe do pojemnika żółtego, szkło do zielonego a pozostałe do kontenera.
9. Rodzina zmarłego zobowiązana jest do utrzymania grobu w należytym porządku.
10. Pomnik nagrobny:
a) bez zgody Proboszcza nie można postawić pomnika lub tablicy nagrobnej;
b) przed postawieniem pomnika należy uiścić opłatę cmentarną w wysokości 10% od wartości pomnika. 
11. Grób jest chroniony przez 20 lat od chwili pochowania zmarłego, czyli nie można go użyć wcześniej do pochowania innej osoby. Opłaty, tzw. pokładne, uiszcza się przy pochówku za cały dwudziestoletni okres. Jeśli przed upływem tego czasu - rodzina zmarłego nie wniesie opłaty na następne lata, zarządca cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby. 
12. Jeżeli rodzina rezygnuje z dalszej opieki nad grobem, powinna o tym powiadomić Proboszcza Parafii.
13. Miejsca zaniedbane po okresie 20 lat są przeznaczane na powtórny pochówek.
14. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez zgody Proboszcza.